IMG_1875-min
IMG_1873-min
IMG_1874-min
IMG_1881-min
IMG_1876-min
previous arrow
next arrow

Protocol gescheiden ouders

Colofon

Dit protocol geeft richtlijnen voor de informatieverstrekking van JN aan gescheiden ouders en voor de handelwijze van JN en/of gescheiden ouders in een aantal voorkomende situaties. Het protocol is gebaseerd op relevante wetgeving en uitspraken van rechters en geschillen- en klachtencommissies. Het bevat tevens relevante achtergrondinformatie.

Waar in de tekst van dit protocol ‘kind’ staat, kan ook gelezen worden ‘kinderen’.

Juni 2021

Achtergrondinformatie

Het begrip gezag

§     Alle minderjarige kinderen staan ‘onder gezag’. Degene(n) die het gezag heeft/hebben, is/zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en voor het nemen van belangrijke beslissingen. Degene(n) met het gezag is (zijn) de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Het gezag stopt automatisch als het kind 18 jaar is.

§     Het gezag kan bestaan uit ouderlijk gezag of voogdij. Ouderlijk gezag wordt door een of beide ouders uitgeoefend. Voogdij betekent dat het gezag door een ander dan de ouder wordt uitgeoefend; dit kan zijn een natuurlijk persoon (een voogd) of een rechtspersoon (bijvoorbeeld Stichting Nidos, Leger des Heils).

Beide ouders hebben het gezag

§     Ouders die getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben, hebben automatisch het gezag over hun kind.

§     In het geval van een scheiding houden de ouders samen het gezag, tenzij anders is bepaald (door een beslissing van de rechter). Dat betekent dat de ouders samen verantwoordelijk blijven voor de verzorging en opvoeding van hun kind en het nemen van beslissingen.

§     Wanneer ouders (wel of niet samenwonend) niet met elkaar getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, dan heeft in beginsel alleen de moeder het gezag. Om gezamenlijk het ouderlijk gezag te krijgen moet een verzoek bij de rechter worden ingediend. Voorwaarde voor het toekennen van het ouderlijk gezag aan de andere ouder is dat deze het kind heeft erkend.

Eén ouder heeft het gezag

§   Het is mogelijk dat een ouder alleen het gezag heeft. Dat kan onder meer in de volgende situaties:

o  Door een beslissing van de rechter omdat de andere ouder geen gezag kan of mag hebben. Het kan ook zijn dat het gezag van de andere ouder beëindigd is.

o Het kind heeft volgens de wet geen andere ouder, omdat het niet erkend is.

o  Het kind is wel erkend, maar er is geen gezamenlijk gezag omdat het niet is aangevraagd of omdat het door de rechter is afgewezen.

§     Indien één ouder het gezag heeft, is deze ouder verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en het nemen van beslissingen.

Scheiding – ouderschapsplan

Voor getrouwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders (met gezamenlijk gezag), is het in geval van een scheiding wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan staan in ieder geval afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen, de omgang met de kinderen en het elkaar informeren over belangrijke onderwerpen.

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie                                                                                                                                                     3

Artikel 1       Wat kunnen gescheiden ouders van Jong Nederland Helden verwachten?                                             5

Artikel 2       Wat verwachten wij van gescheiden ouders                                                                       5

Artikel 3       Informatieverstrekking gescheiden ouders (als beide ouders het gezag hebben)     5

Artikel 4       Informatieverstrekking aan gescheiden ouders (als één ouder het gezag heeft)       6

Artikel 5       Wie heeft recht op welke informatie?                                                                                              6

Artikel 6       Regels bij in- en uitschrijving van een kind van gescheiden ouders                                 7

Artikel 7       Regels wanneer sprake is van echtscheiding wanneer het kind al op JN zit                       7

Artikel 8       Nieuwe partner                                                                                                                                           7

9

Artikel 1     Wat kunnen gescheiden ouders van Jong Nederland Helden verwachten?

1.1         JN informeert ouders over de richtlijnen en rechten omtrent informatieverstrekking, op de website.

1.2         JN dient onpartijdig te zijn en zich niet te laten betrekken in een eventueel conflict.

1.3         JN verstrekt, uitzonderlijke omstandigheden daar gelaten, geen informatie ten behoeve van een echtscheidings- of omgangsprocedure of informatie waardoor zij haar neutraliteit verliest.

1.4         JN heeft een actieve informatieplicht. Ze moet, uitzonderingen daar gelaten, gescheiden ouders die het gezag hebben dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geven.

1.5         JN verstrekt aan ouders die het gezag hebben de volgende informatie:

a           Specifieke informatie over het kind en overige relevante informatie van de groep.

b             Algemene informatie over de club, en de groepsavonden, kamp, etc.

Artikel 2     Wat verwacht JN van gescheiden ouders

2.1         Ouders dienen JN te informeren over het al dan niet contact hebben met elkaar en de gewenste informatieverstrekking.

2.2         Ouders dienen JN te informeren over de voor JN relevante afspraken in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld het ouderlijk gezag, de omgangsregeling en de woonsituatie.

2.3         Ouders dienen JN tijdig, volledig en juist te informeren over wijzigingen in relevante feiten en omstandigheden.

2.4         JN kan in voorkomende gevallen vragen om een bewijs inzake relevante afspraken, feiten en omstandigheden.

Artikel 3     Informatieverstrekking aan gescheiden ouders (als beide ouders het gezag hebben)

3.1         Als beide ouders het ouderlijke gezag hebben en de ouders hebben JN laten weten dat één van hen als contactpersoon fungeert, informeert deze ouder de andere ouder over bijzonderheden omtrent het kind en de groep.

3.2         Als er geen contactpersoon bekend is, informeert JN beide ouders.

3.3         Als JN weet dat er geen omgang is tussen een ouder en een kind, mag JN geen genoegen nemen met de mededeling van een ouder dat die de andere ouder (met wie geen contact is) zal informeren.

3.4         Als JN er mee bekend is dat de ouders geen contact hebben en/of elkaar niet informeren, dient JN mondeling en schriftelijke informatie in gelijke mate aan beide ouders aan te bieden.

3.5         Als één van de ouders niet samen met de andere ouder een gesprek wil voeren, dient de JN binnen redelijke mogelijkheden de gelegenheid te bieden voor een afzonderlijk gesprek.

Artikel 4     Informatieverstrekking aan gescheiden ouders (als één ouder het gezag heeft)

4.1         Als één van de ouders het gezag heeft, volstaat JN met informatievoorziening aan deze ouder.

4.2         De ouder zonder gezag kan zelf (bij voorkeur schriftelijk) verzoeken om informatie over het kind.

JN is verplicht om deze informatie te verstrekken en hanteert daarvoor een termijn van ten hoogste twee weken.

4.3         Vraagt een ouder zonder gezag om informatie bij JN, dan dient JN de met het gezag belaste ouder over dit verzoek te informeren. Als de ouder met gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen.

4.4         De informatie aan de ouder zonder gezag hoeft niet verstrekt te worden als het gaat om informatie die ook niet aan de met het gezag belaste ouder is verstrekt of als het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van informatie. JN dient dit wel aannemelijk te maken.

4.5         Het staat JN vrij om een gesprek te voeren met de ouder die niet met het gezag is belast, maar JN is daar niet toe verplicht.

Artikel 5     Wie heeft recht op welke informatie?

 Relevante informatie over de groep en het kindBeperkte informatie over de groep en het kind (op verzoek)
Beide ouders Hebben het gezagX 
Een ouder heft het gezagX 
Ouder zonder gezag X
Voogdx 

Artikel 6     Regels bij in- en uitschrijving van een kind van gescheiden ouders

6.1         Bij inschrijving van een kind verstrekken de ouders informatie over de gezins- en woonsituatie van het kind en van de gezagsrelatie tot de (afzonderlijke) ouders. Indien van toepassing zijn de namen en adressen van beide ouders bij JN bekend, als ook relevante passages uit het ouderschapsplan en een eventuele beschikking van de rechter. Het is van belang dat JN bij de inschrijving weet of de ouders contact met elkaar onderhouden over de opvoeding van hun kind.

6.2         Gescheiden ouders die beiden het gezag hebben, moeten samen overeenstemming over de inschrijving bereiken. Bij voorkeur ondertekenen zij beiden het inschrijfformulier. Het is echter niet noodzakelijk dat zij samen de inschrijving verrichten. JN mag erop vertrouwen dat als één van de met het gezag belaste ouders een kind op JN inschrijft, deze inschrijving met goedvinden van de andere ouder plaatsvindt. Indien JN weet of vermoedt dat de andere ouder het oneens is met de in-of uitschrijving, mag JN deze niet accepteren. De ouder moet dan eerst zorgen voor instemming van de andere ouder.

6.3         Als de ouders het niet eens worden over een in- of uitschrijving, moeten zij zelf stappen ondernemen om het eens te worden. Tot het moment dat overeenstemming is bereikt of de rechter een uitspraak heeft gedaan, mag JN het kind niet in- of uitschrijven.

6.4         Indien één ouder het gezag heeft, kan deze de in- of uitschrijving verrichten en kan volstaan worden met de handtekening van deze ouder. JN kan in dit geval de in- of uitschrijving accepteren ongeacht de instemming van de ouder zonder ouderlijk gezag.

Artikel 7     Regels wanneer sprake is van een echtscheiding wanneer het kind al op JN zit.

In het geval sprake is van een echtscheiding van de ouders van een kind dat reeds JN zit, informeren de ouders JN over de gezins- en woonsituatie van het kind en van de gezagsrelatie tot de (afzonderlijke) ouders. Indien van toepassing zijn de namen en adressen van beide ouders bij JN bekend, als ook relevante passages uit het ouderschapsplan en een eventuele beschikking van de rechter. Het is van belang dat JN weet of de ouders contact met elkaar onderhouden over de opvoeding van hun kind.

Artikel 8     Nieuwe partner

Als een ouder een nieuwe partner heeft, mag JN niet zonder meer informatie aan de nieuwe partner verstrekken. Daarvoor is toestemming van de andere ouder (met gezag) nodig. Dit geldt ook voor het deelnemen aan een gesprek.

Dit protocol kan worden aangehaald als ‘Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders’.

Voorbeeldtekst website

Wanneer JN te maken krijgt met gescheiden ouders, is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de manier waarop de communicatie en informatieverstrekking verlopen. JN volgt hiervoor de wettelijke regels en uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie. Voor JN is het

‘protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders’ van toepassing.

Een korte weergave van enkele delen van het protocol:

  1. Ouders doen bij de inschrijving melding van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit en de gezagsrelatie tot de (afzonderlijke) ouders. Indien van toepassing zijn de namen, adressen en contactgegevens van beide ouders bij JN bekend.
  2. Ouders doen zo spoedig mogelijk aan JN melding van een wijziging van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit en de gezagsrelatie tot de (afzonderlijke) ouders.
  3. Als beide ouders het ouderlijke gezag hebben en de ouders hebben JN laten weten dat een van hen als contactpersoon fungeert, gaan we er van uit dat deze ouder de andere ouder op de hoogte brengt van relevante (groeps)informatie en andere relevante informate. Als er geen contactpersoon bij JN bekend is, informeert JN beide ouders.
  4. Als beide ouders het ouderlijke gezag hebben en JN er mee bekend is dat de ouders geen contact hebben en/of elkaar niet informeren, biedt JN de informatie in gelijke mate aan beide ouders aan.
  5. Als één ouder het ouderlijke gezag heeft, volstaat JN met informatievoorziening aan deze ouder. De ouder zonder ouderlijk gezag kan zelf (schriftelijk) verzoeken om informatie over het kind of de groep.
  6. Vraagt een ouder zonder ouderlijk gezag om informatie bij JN, dan informeert de JN de met het ouderlijke gezag belaste ouder hierover.
  7. In het geval sprake is van ouderlijk gezag omvat de te verstrekken informatie tenminste informatie over de groepsavonden, kamp, extra activiteiten en overige relevante informatie over het kind.
  8. In het geval geen sprake is van ouderlijk gezag omvat de te verstrekken informatie tenminste informatie over de groepsavonden, kamp en extra activiteiten.
  9. Het staat JN vrij om een oudergesprek te voeren met de ouder die niet met het gezag is belast, maar JN is daar niet toe verplicht.

Een uitvoerig informatieblad over gezag, omgang en informatie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/16/gezag-omgang-en-informatie