IMG_1875-min
IMG_1873-min
IMG_1874-min
IMG_1881-min
IMG_1876-min
previous arrow
next arrow


Vastgesteld bestuursvergadering 15-05-2020

Krachtens artikel 13 van de statuten kan het bestuur een huishoudelijk reglement samenstellen. Hierin kan zij alles wat zij nodig acht regelen zolang dit geen strijd oplevert met de statuten. Dit huishoudelijk reglement ligt nu voor je.

Je vindt hierin een aantal belangrijke regels, welke in de loop der jaren door het bestuur zijn opgesteld.

Begripsbepaling Jong Nederland Helden

In dit reglement wordt verstaan onder Jong Nederland Helden:

Stichting Jong Nederland Helden-Dorp, vestigingsadres: Koolzaad 28, 5988 JL te Helden. Adres blokhut: Aan de Koeberg 11, 5988 NE Helden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 41062275.

Deelnemers

De vereniging bestaat uit:

 • Bestuursleden
 • Kaderleden
 • Leden
 • Vrijwilligers

INHOUD

 1. LEDEN
 2. VERTROUWENSPERSONEN
 3. BESTUUR, COMMISSIES EN ORGANISATIES
 4. VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING
 5. CONTRIBUTIE EN ANDERE INKOMSTEN
 6. GROEPSBEGROTING EN VERGOEDINGEN
 7. ALGEMEEN
 1. LEDEN

Art. 1.1                         Jong Nederland Helden kent:

* Bestuursleden:

zij hebben als taak de algemene leiding en de verantwoording van de vereniging te dragen. Het beslist in alle voorkomende gevallen onder handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Bestuursleden kunnen ook kaderlid zijn.

* Kaderleden:

zij die leiding geven aan een groep of zij die een andere functie hebben in de vereniging. Ieder kaderlid is verantwoordelijk voor de door hem /haar eigenmachtig verrichte handelingen en ook voor de aan hem /haar toevertrouwde eigendommen van Jong Nederland Helden.

* Jeugdleden:

Diegene die contributie betalen in de leeftijd variërend van 8 (groep 5

basisschool) tot 18 jaar en samen met andere leeftijdsgenoten een groep

vormen.

* Overige vrijwilligers:

Diegene die bijdragen aan de vereniging, zoals de klussers en

vertrouwenspersonen.

Art. 1.2             lid 1      Opname van een nieuwe groep jeugdleden in de leeftijd van 8 jaar of

                                   zittend in groep 5 basisschool, vindt eenmaal per jaar plaats.

                        lid 2      Opname van jeugdleden ouder dan 8 jaar of hoger dan groep 5 basisschool,

kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden in een der bestaande groepen.

Art 1.3              lid 1      Nieuwe jeugdleden krijgen een introductieperiode van een aantal

groepsavonden, waarover geen contributie hoeft te worden betaald.

                        lid 2      Na de introductieperiode is het jeugdlid contributie verschuldigd. Voor zover

                                   het lidmaatschap geen heel jaar beloopt wordt de contributie door de

                                   penningmeester naar rato vastgesteld.

Art. 1.4                        Bij opname van een jeugdlid vlak voor het kamp beslist het bestuur in overleg

                                   met de groepsstaf of het jeugdlid mag deelnemen aan het kamp.

Art. 1.5                        Bij opname van nieuwe kaderleden zal het aanstellingsbeleid gehanteerd

                                   worden.

Art. 1.6             lid 1      Bij gebruik van vervoer met eigen auto dient het kaderlid in bezit te zijn van

                                   een geldig rijbewijs. Hij/zij mag het eerste jaar na het behalen van het rijbewijs

                                   geen leden van Jong Nederland Helden in de auto meenemen.

                        lid 2      Bij gebruik van vervoer met eigen auto dient het kaderlid in bezit te zijn van

                                   een ongevallen inzittenden verzekering, of vergelijkbare schadeverzekering.

Art. 1.7             lid 1      Alle kaderleden en vrijwilligers van Jong Nederland Helden, die in contact

komen met leden, ondertekenen de gedragscode, en dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

                        lid 2      Mocht een kaderlid of vrijwilliger geen VOG kunnen overleggen, dan kan het

                                   kaderlid geen lid blijven bij-, en de vrijwilliger geen werkzaamheden uitvoeren

                                   voor Jong Nederland Helden.

                        lid 3      De aanvraag wordt conform de dan geldende procedure van Jong NL Limburg

uitgevoerd op het gebied van de screeningsgebieden:

Informatie:

 • Bevoegd zijn om systemen te raadplegen en/ of te bewerken waarin vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen
 • Met gevoelige informatie omgaan
 • Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen
 • Toegang hebben tot besturingssystemen van programma’s

Personen:

 • Belast zijn met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mensen en dieren
 • Een één op één relatie hebben (verschil in macht), waarbij er sprake is van een (tijdelijke) afhankelijkheid.
 • Het voorhanden hebben van stoffen, objecten, voorwerpen en dergelijke die, bij oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor het welzijn en de veiligheid van mensen en/of dieren.
 • Belast zijn met de zorg voorminderjarigen en/of de zorg voor personen die in een (tijdelijke) afhankelijkheidssituatie verkeren.

lid 4      De bestuursleden worden uitvoeriger gescreend, behalve de

screeningsgebieden genoemd in art 1.7 lid 3, ook voor de

screeningsgebieden:

Geld:

 • Met contante en girale waarden omgaan
 • Budgetbevoegdheid hebben

Goederen:

 • Het verschaffen, aanschaffen en beheren van goederen en producten
 • Het laden, lossen, inpakken en opslaan van goederen en producten
 • Het verkopen van goederen en producten
 • Het samenstellen, bewerken en vervaardigen van goederen/ producten/ grondstoffen (onder meer t.b.v. medicijnen, voeding en edelmetalen)

Aansturen organisatie:

 • Personen die vanuit hun functie mensen en/of organisatie aansturen (of een deel daarvan) (leidinggevenden)

Art. 1.8             lid 1      Het lidmaatschap eindigt door:

                                   * opzegging bij de groepsstaf

                                   * overlijden

* royement wegens wanbetaling (jeugdleden), wangedrag, of wegens niet

nakomen gestelde voorwaarden aanstellingsbeleid.

                        lid 2      Royement wegens niet nakomen van financiële verplichtingen aan Jong

                                   Nederland Helden geschiedt door het bestuur. Een dergelijk royement vindt

                                   plaats, indien de betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen tot betaling in

                                   gebreke is gebleven het verschuldigde te voldoen.

                        lid 3      Royement van jeugdleden wegens wangedrag, bij activiteiten

                                   van Jong Nederland Helden wordt door de groepsstaf aangedragen aan het

                                   bestuur. Het bestuur zal na bestudering van de feiten en omstandigheden een

                                   besluit nemen in het verzoek tot royement. Ouders/verzorgers dienen vooraf

                                   in het traject voor royement geïnformeerd te zijn.

                        lid 4      De beslissing tot royement van kaderleden wegens niet nakomen van de

                                   gestelde voorwaarden in het aanstellingsbeleid zal door het bestuur genomen

                                   worden. Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring van tenminste

                                   twee derde meerderheid van het bestuur.

 1. VERTROUWENSPERSONEN

Art. 2.1             lid 1      Jong Nederland Helden kent vertrouwenspersonen, waarbij jeugdleden,

                                   ouders/verzorgers, kaderleden, bestuursleden en vrijwilligers terecht kunnen

                                   om klachten kenbaar te maken op het gebied van (vermoedens van)

                                   ongewenste intimiteiten, seksueel misbruik en andere ongewenste

                                   omgangsvormen. De vertrouwenspersonen kunnen ook bemiddelen tussen

                                   kaderleden bij onderlinge geschillen. Vertrouwenspersonen kunnen indien

                                   nodig doorverwijzen naar andere instanties.

                        lid 2      De vertrouwenspersonen worden door het bestuur benoemd.

                        lid 3      De vertrouwenspersonen hebben toegang tot de

bestuursvergaderingen en ontvangen op aanvraag notulen.

                        lid 4      Voor vertrouwenspersonen wordt ook een VOG aangevraagd.

                        lid 5      De vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van

het bestuur en de kaderleden

 1. BESTUUR, COMMISSIES EN ORGANISATIES

Art. 3.1                         Jong Nederland Helden kent één bestuur. Het bestuur is belast met de

dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Zij heeft beslissingsbevoegdheid over alle zaken die niet krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement aan een ander orgaan zijn toebedeeld.

Art. 3.2                         Het bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging en het houden van

                                   toezicht op genomen besluiten. Tevens houdt het bestuur toezicht op beleid.

Art. 3.3             lid 1      Het bestuur kan een commissie/organisatie instellen met een bepaalde taak.

Een commissie/organisatie kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd,

worden ingesteld.

                        lid 2      Naast de commissies/organisaties kan het bestuur een aantal terugkerende

taken aangeven die vervuld dienen te worden.

                  lid 3      Alle kaderleden kunnen zitting hebben in een commissie/organisatie. Zij

kunnen hun voorkeur opgeven. Nieuwe kaderleden worden gedurende het eerste jaar van hun kaderlidmaatschap in beginsel niet in een commissie ingedeeld. Tenzij het kaderlid aangeeft dit wel te willen.

                  lid 4      Commissies/organisaties die worden ingesteld voor een bepaalde tijd hebben

een taak met een eenmalig karakter. Is de taak volbracht dan houdt de commissie op te bestaan.

Art. 3.4             lid 1      De voorzitter leidt de vergaderingen kort en krachtig en heeft de bevoegdheid

                                   de discussie te sluiten, maar is verplicht de vergadering daarna voort te zetten

                                   indien de meerderheid dit wenst. Bij afwezigheid van de voorzitter laat hij/zij

                                   zich vervangen door de vicevoorzitter. In spoedgevallen beslist de voorzitter

                                   namens het bestuur.

                        lid 2      De secretaris zorgt voor de correspondentie van de vereniging en maakt

                                   notulen van de gehouden vergaderingen, reclame, post e.d.

                        lid 3      De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt de

boekhouding bij. Hij/zij geeft op de jaarvergadering een financieel overzicht.

Art. 3.5                         Jong Nederland Helden heeft een kascommissie welke bestaat uit 2 leden,

waarvan minimaal 1 kaderlid. Er zal jaarlijks kascontrole plaatsvinden. Een lid

van de kascommissie mag maximaal 3 jaar achtereenvolgens controleren.

Art. 3.6             lid 1      Het bestuur regelt de bevoegdheid van de penningmeester met betrekking tot

het maximale bedrag van 1000 euro, waarover deze zonder voorafgaande

volmacht kan beschikken.

                        lid 2      Binnen Jong Nederland Helden wordt goed financieel beheer onderstreept

door onder andere beperkt contant geldverkeer, jaarlijkse controle door

kascommissie, afspraken over betalingen aan kaderleden (zie art 3.8).

                        lid 3      Verder geeft de penningmeester terugkoppeling van betalingen via de

                                   bestuursvergaderingen.

Art. 3.7                         Kaderleden kunnen declaraties indienen bij de penningmeester. Dit kan alleen

                                   middels de door de penningmeester ter beschikking gestelde

declaratieformulier. Declaraties dienen binnen 3 maanden nadat de uitgaven

zijn gemaakt, bij de penningmeester worden ingediend. Voor bedragen van

meer dan 100 euro, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan het

bestuur.

 1. VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Art. 4.1             lid 1      Bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen worden geleid door

                                   de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Iedere andere

                                   vergadering kan door elk algemeen bestuurslid worden geleid.

lid 2      Commissie/organisatie vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de betreffende commissie/organisatie. Dit kunnen bestuursleden maar ook kaderleden zijn.

                        lid 3      Indien men niet op een vergadering aanwezig kan zijn, dient men zich

                                   van tevoren bij de voorzitter van de vergadering, of het bestuur, af te melden.

Art. 4.2             lid 1      Het bestuur vergadert ten minste 10 keer per jaar, en verder zoveel als zij dat

                                   nodig acht. Het bestuur kan vergaderen over alle zaken die zij van belang

                                   acht.

                        lid 2      Minimaal twee keer per jaar is er een algemene leidingvergadering. De eerste

                                   algemene leidingvergadering van een kalenderjaar, is tevens de

                                   jaarvergadering. Kaderleden worden dringend verzocht om deze

                                   vergaderingen bij te wonen.

Art. 4.3             lid 1      Het wijzigen of afwijken van het huishoudelijk reglement kan enkel

geschieden door het bestuur, bij twee derde meerderheid der geldig

uitgebrachte stemmen.

lid 2      Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks en voorafgaand aan de

                                   jaarvergadering gecontroleerd en indien nodig bijgesteld. Wijzigingen worden

besproken in de jaarvergadering.

lid 3      Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website. Indien er

            wijzigingen plaats vinden zal zo spoedig mogelijk de hernieuwde versie op de

            website gepubliceerd worden.

 1. CONTRIBUTIE EN ANDERE INKOMSTEN

Art. 5.1             lid 1      Elk jeugdlid is jaarlijks een door het bestuur vast te stellen bedrag aan

contributie verschuldigd.

                        lid 2      Het vaststellen van de contributie gebeurt in de eerste bestuursvergadering

                                   van het verenigingsseizoen.

Art. 5.2             lid 1      Rond november zullen alle ouders/verzorgers van jeugdleden via de

groepsstaf de contributiebrief ontvangen.

                        lid 2      De contributie moet vóór 1 januari voldaan zijn.

Art. 5.3             lid 1      De hoogte van het kampgeld wordt vastgesteld door het bestuur in overleg

                                   met de voorzitter kampcommissie. Het kampgeld dient te worden voldaan

                                   voorafgaand aan het kamp. De groepsstaf dient ervoor te zorgen dat het

                                   kampgeld tijdig betaald is.

                        lid 2      Indien na opgave de deelname aan het kamp (of gedeelte daarvan) van het lid

niet door kan gaan met een geldige reden, wordt per situatie bekeken of het

kampgeld geheel of gedeeltelijk wordt terug betaald.

Art. 5.4             lid 1      3 keer per jaar halen kaderleden van Jong Nederland Helden op

donderdagavond en zaterdagochtend oud papier op in Helden. De vereniging

ontvangt hiervoor een financiële vergoeding.

                        lid 2      Van elk kaderlid wordt verwacht dat hij/zij op basis van een vooraf opgesteld

                                   schema deelneemt aan het oud papier ophalen. Bij verhindering dient het

                                   kaderlid zelf voor vervanging te zorgen door te ruilen of iemand van buiten de

vereniging te laten deelnemen.

                        lid 3      Deelnemers aan oud papier ophalen dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te

hebben bereikt. Nieuwe kaderleden hoeven tijdens hun eerste jaar als

kaderlid geen oud papier op te halen.

Art. 5.5             lid 1      Eind december is er de oliebollenactie. Deze actie levert Jong Nederland

                                   Helden financiële gelden op.

                        lid 2      Van elk kaderlid en elk jeugdlid wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert

                                   aan de oliebollenactie. Hiervoor kan men zich voorafgaand aan de

                                   oliebollenactie voor opgeven.

                        lid 3      Initiatieven met als doel de werving van extra inkomsten ten behoeve van

                                   groepsprogramma c.q. ledenactiviteiten worden aangemoedigd. Dergelijke

                                   acties dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt bij het bestuur.

 1. GROEPSBEGROTING EN VERGOEDINGEN

Art. 6.1                         Alle kosten welke samenhangen met of moeten behoren tot een activiteit,

                                   dienen onder die activiteit te worden begroot.

Art. 6.2             lid 1      Voor activiteiten tijdens groepsavonden is een percentage van het totale

contributiegeld van de groep beschikbaar. De percentages worden door het

bestuur vastgesteld aan de hand van de leeftijdscategorie van de groep.

                        lid 3      De penningmeester houdt er toezicht op dat de groepsbegroting niet

                                   wordt overschreden. Indien de penningmeester dit signaleert meldt hij dit bij

de groepsstaf. Het bestuur zal samen met de staf zoeken naar een oplossing.

Art. 6.3                         In speciale gevallen, of voor speciale activiteiten kan het bestuur een

                                   bijzondere vergoeding toekennen. Zo’n vergoeding geldt alleen voor dat

                                   bepaald geval of activiteit.        

 1. ALGEMEEN

Art. 7.1             – Zorg tijdig aanwezig te zijn op de groep.

– Maak een goed programma. Begin op tijd en eindig op tijd.

– Laat de kinderen hun fiets stallen op de daarvoor bestemde plaats.

– Laat kinderen in het lokaal waar je groep houdt niet zonder toezicht.

– Ruim na afloop samen alles op. Sluit kasten en deuren goed af. Doof de verlichting.

Veeg de ruimte indien nodig.

– Kinderen hebben geen toegang tot het staflokaal, de keuken of de magazijnen.

– Wees zuinig op alle spullen, dit is verengingseigendom.

– In blokhut Oos Hoes geldt een rookverbod.

– Voor of tijdens groepsbijeenkomsten mogen geen alcoholische dranken worden

gedronken.

– Van elke groep hebben minimaal 2 kaderleden toegangssleutels voor de blokhut.

Iedereen in het bezit van sleutels gaat hier voorzichtig mee om. Op verzoek van het

bestuur of bij beëindiging als kaderlid lever je de sleutels bij het bestuur in.

– Sleutelbeheer is in handen van de beheerder van de blokhut.