IMG_1875-min
IMG_1873-min
IMG_1874-min
IMG_1881-min
IMG_1876-min
previous arrow
next arrow


GEDRAGSCODE JONG NEDERLAND HELDEN

1.Onderstaande vrijwilliger spreekt met Jong Nederland Helden de volgende gedragsregels af:

Naam                               :___________________________________________

Geboortedatum              :___________________________________________

 1. De vrijwilliger verklaart dat hij/zij bekend is met de doelstelling en de werkwijze van Jong Nederland Helden en kennisgenomen heeft van de inhoud van het huishoudelijk reglement.
 2. De vrijwilliger is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de vrijwilligerstaken die hij/zij uitvoert, en gaat respectvol om met leden, ouders, collega vrijwilligers, bestuur, materialen, gebouw en omgeving.
 3. De vrijwilliger zorgt tijdens groepsbijeenkomsten bewust voor een omgeving en sfeer waarbinnen jeugdleden zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.
 4. De vrijwilliger bereidt zijn activiteiten voor, kiest programma’s die passen bij de leeftijd en bijbehorende spelinteresses van de kinderen, betrekt de kinderen bewust bij de activiteiten en evalueert samen met de groep en collega leiding. Hij/zij heeft een lerende houding inzake verbetering binnen de aangeboden activiteiten voor de groep.
 5. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van een jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is, en is zich ook bewust van het effect van zijn/haar uitingen op Sociale Media en wie hij/zij in zijn/haar sociale-internet-netwerk toelaat.
 6. Het is belangrijk dat vrijwilligers die wekelijks groepsbijeenkomsten begeleiden, zichzelf blijven ontwikkelen. Workshops, cursussen maar ook het van elkaar leren en het uitwisselen van ervaringen zijn middelen om te leren en te ontwikkelen. De vrijwilliger kan een beroep doen op begeleiding, advies en ondersteuning vanuit het bestuur of andere vrijwilligers.
 7. De vrijwilliger is op de hoogte wie door het bestuur de aangewezen persoon is (of personen zijn) om vertrouwenszaken aan voor te leggen: de vertrouwenspersoon / personen, en weet hoe hij/zij in contact kan komen met deze persoon / personen.
 8. De vrijwilliger is zich bewust van het feit dat hij/zij kinderen begeleidt die wekelijks, in groepsverband, het spel van Jong Nederland spelen. Een seksueel/erotisch geladen sfeer tijdens deze bijeenkomsten is niet passend en absoluut ontoelaatbaar. Ook niet via afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-mail, internet en zo meer.
 9. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en/of misbruik ten opzichte van jeugdleden. Alle seksuele handelingen, seksuele contacten en seksuele relaties tussen vrijwilligers en minderjarigen tot 16 jaar zijn onder geen enkele voorwaarden geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gedrag is ontoelaatbaar.
 10. De vrijwilliger raakt een jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking (naar redelijke verwachting) als seksueel of erotisch van aard ervaren of gezien kan worden.
 11. De vrijwilliger zal tijdens uitjes, overnachtingen, (zomer)kampen en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met jeugdleden en ruimtes waarin zij zich bevinden. Bijvoorbeeld zal hij/zij een doucheruimte, een slaapzaal of de privacy van een tent nooit alleen betreden, maar laat zich vergezellen door een collega vrijwilliger.

PARAGRAAF VRIJWILLIGER:                                        PAGINA 1 VAN 2

 1. De vrijwilliger heeft de plicht jeugdleden te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat deze gedragscode door iedereen die bij de jeugdleden betrokken is, worden gerespecteerd en nageleefd.
 2. Indien de vrijwilliger gedrag bij andere vrijwilligers signaleert dat niet in overeenstemming is met punt 2 t/m 6 van deze gedragscode, maakt hij/zij dat bespreekbaar in de groep of bij het bestuur van Jong Nederland Helden, of bespreekbaar door de vertrouwenspersoon van Jong Nederland Helden hiervan op de hoogte te stellen (punt 8).
 3. Indien de vrijwilliger vermoedens heeft van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (of daarover twijfelt), is hij verplicht hiervan melding te maken bij een vertrouwenspersoon of het bestuur (punt 8).
 4. Gebeurt er iets wat niet in deze gedragscode wordt beschreven maar waarbij de vrijwilliger wel “een naar onderbuikgevoel” van krijgt, of twijfelt hij/zij over de toelaatbaarheid van gedrag van collega vrijwilligers dan dient hij/zij te handelen naar deze gedragscode en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur van Jong Nederland Helden, of met een vertrouwenspersoon (punt 8).
 5. De vrijwilliger overlegt de Verklaring Omtrent Gedrag die Jong Nederland Helden digitaal en gratis voor hem/haar aanvraagt. Deze verklaring wordt bewaard en elke 5 jaar opnieuw aangevraagd.
 6. De vrijwilliger verklaart met zijn/haar handtekening dat hij/zij de volgende omschrijving ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag met jeugdleden’ heeft begrepen.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij bij Jong Nederland Helden: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (vrijwilliger-jeugdlid of volwassenen-kind of kind-kind); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen volgens de bovenstaande omschrijvingen vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag en er zullen passende maatregelen worden genomen door vrijwilligers voor kortere of langere tijd op non-actief te stellen of zijn/haar lidmaatschap van Jong Nederland Helden in te trekken. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat (of over twijfelt of) deze gedragingen vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij de politie worden gemeld. Ook in het geval dat het slachtoffer of zijn/haar ouders/verzorgers om geheimhouding vragen.

De vrijwilliger verklaart met zijn/haar handtekening bovenstaande gedragsregels na te leven en verklaart tevens dat hij/zij de omschrijving ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag met jeugdleden’ heeft begrepen:

Namens Jong Nederland Helden                   Vrijwilliger van Jong Nederland Helden        Datum:

Handtekening en naam:                                 Handtekening: